Artikel 1: Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en TEAM CONSULTANCY GROUP  BV te Den Haag (“TCG”) betreffende deelname of opdracht tot het houden van interim-werkzaamheden, coaching, training of advisering in de ruimste zin des woords. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever.

 

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst 

De overeenkomst tussen TCG en de opdrachtgever komt tot stand door de door TCG en de opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging of door schriftelijke bevestiging door TCG aan de opdrachtgever van diens per e- mail verzonden aanmelding of opdracht.

 

Artikel 3: Annulering 

3.1 Op alle overeenkomsten tussen TCG en de opdrachtgever zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing. Tot 1 maand voor datum bijeenkomst kan de opdrachtgever schriftelijk annuleren. Er zal 50% van de factuurwaarde in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen 1 maand voor de datum van de bijeenkomst is de opdrachtgever het volledige tarief verschuldigd.
3.2 TCG heeft het recht zonder opgave van redenen de dienstverlening te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan TCG betaalde bedrag.

 

Artikel 4: Klachten 

Klachten over geleverde diensten en/of bezwaren tegen facturen dienen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan TCG. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

 

Artikel 5: Prijzen 

5.1 De door TCG gemaakte aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De inhoud van folders, brochures, advertenties en enig ander (reclame)materiaal (al dan niet elektronisch) bindt TCG niet. Een aanbiedingsprijs gemaakt in dergelijk (reclame)materiaal is geldig gedurende 30 dagen.
5.2 Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2.

 

Artikel 6: Betaling 

6.1 TCG brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient het in rekening gestelde bedrag te voldoen uiterlijk 30 dagen na facturering op de door TCG aangegeven wijze zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door TCG, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.2 De door TCG gehanteerde tarieven zijn exclusief:

  • print-, kopieer- en drukwerk, en
  • verblijf- en arrangementskosten van de deelnemers,
  • reistijd van de adviseur(s) op basis van het uurtarief
  • reiskosten van de adviseurs á €0,28 per kilometer tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

6.3 Alle reis-, overnachtings- en verblijfskosten die de adviseur van TCG moet maken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, komen ten laste van de opdrachtgever.

6.4. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:

  1. een betalingstermijn is overschreden;
  2. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
  3. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
  4. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
  5. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

6.5. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.

6.6 Alle genoemde bedragen voor de dienstverlening zijn exclusief BTW.

 

Artikel 7: Opschorting en ontbinding 

7.1 TCG heeft het recht de werkzaamheden op te schorten, indien de opdrachtgever een declaratie na het verstrijken van de betalingstermijn onbetaald laat. Indien de opdrachtgever in gebreke is onder haar betalingsverplichting jegens TCG, is TCG gerechtigd alle werkzaamheden die zijn verricht en die nog niet in rekening zijn gebracht direct te factureren en een betalingstermijn van 1 werkdag te hanteren en alsdan zekerheid of een voorschot te vragen voor eventuele verdere werkzaamheden die worden verricht, onverminderd het bepaalde in artikel 6. TCG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, die de opdrachtgever lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden zoals hier bedoeld.

7.2 Indien TCG door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de toestand van overmacht.

 

Artikel 8: Auteursrecht 

8.1 Het auteursrecht op de door TCG uitgegeven brochures, projectmateriaal en cursusmateriaal berust bij TCG, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TCG zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

8.2 Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van TCG, berust uitsluitend bij TCG.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid 

9.1 Iedere aansprakelijkheid van TCG is beperkt tot het bedrag of de bedragen dat/die onder de door TCG afgesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) in het desbetreffende geval wordt/worden uitbetaald.
9.2 Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van de verzekering genoemd in artikel 10.1 zal plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 6 (zes) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 4000,-.
9.3 TCG is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
9.4 TCG zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

 

Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

Op iedere overeenkomst tussen TCG en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Den Haag.